Docker push image Lab3- Vishal Aswar

https://hub.docker.com/repository/docker/vishalaswar/vishal-pks